Entries by Tom ImEd

New SAT คืออะไร

SAT (Scholastic Assessment Test) หรือ New SAT College Board หน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรของสหรัฐอเมริกา ได้ทำการจัดการสอบ SAT นี้ขึ้นมาในปี 1926 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการประเมิณมาตรฐานการเรียนของแต่ละรัฐ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายของอเมริกามีคะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และสามารถใช้คะแนนดังกล่าวในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ SAT เป็นการสอบวัดทักษะด้าน verbal (ภาษาอังกฤษ) และ mathematics (คณิตศาสตร์) ในสาขาทั่วไป และหากนักเรียนที่ต้องการเข้าคณะวิทยาศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องสอบวัดความถนัดทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเพิ่มเติมอีกด้วย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ นิยมนำคะแนน SAT มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ส่วนในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนนั้น จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยและสาขาที่กำหนด โดยแต่ละปีจะมีการสอบในเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม สามารถสมัครสอบ และดูตารางวันสอบผ่านเว็บไซต์ collegeboard การสอบ SAT ได้มีการพัฒนาข้อสอบ และเปลี่ยนชื่อไปหลายครั้ง ล่าสุดประเทศอเมริกามีการเปลี่ยนข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบแบบใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม […]

GED คืออะไร

GED (General Educational Development) เป็นระบบการศึกษารูปแบบหนึ่ง เสมือนเป็นการเรียนเพื่อสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ไม่ได้จบม.ปลายหรือ High School สายสามัญ และสามารถใช้ประกาศนียบัตรสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ ทั้งในอเมริกา และต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่รับรองหลักสูตรนี้ อาจจะเรียกได้ว่าคล้ายกับการเรียน กศน. ของไทยก็ว่าได้ แต่เป็นหลักสูตรของอเมริกานั้นเอง ปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจสมัตรเรียน GED กันมากขึ้น เพราะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้นกว่าปกติ ส่วนเรื่องการเตรียมตัวนั้นสามารถเลือกหาซื้อคู่มือมาอ่านเอง หรือสมัครเรียนกับสถาบันที่เปิดติวโดยเฉพาะ ปัจจุบันปรับปรุงหลักสูตรเรียกว่า New GED คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และจะสามารถสมัครสอบได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (Consent Form) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://ged.com/ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ged.com/ ได้ทุกวันเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อนทำการสมัครสอบ การสอบ GED มีจัดสอบทุกวันตลอดทั้งปี ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.(ใช้ Passport ในการเข้าสอบ) สนามสอบในไทยปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ […]

เรียนที่นิวซีแลนด์ดีอย่างไร

ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีความสงบสุขมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 2 (Ranked 2nd Most Peaceful Countries in The World 2017 by Global Peace Index) โดยพิจารณาจากรายได้ การศึกษา และระดับของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค, ความโปร่งใสในระดับสูงของรัฐบาล และอัตราการทุจริตต่ำ ความมีเสถียรภาพมั่นคง นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงทางด้านสังคม วัดจากจำนวนนักโทษที่ถูกคุมขังที่มีปริมาณน้อย และมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน มีอัตราการจ้างงานสูง นอกจากนี้ยังมีระบบตุลาการที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระจากการเมือง และตำรวจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลประชาชนให้อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้อัตราอาชญากรรมต่ำมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เพราะรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาของประเทศ ก็คือระบบการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก และการดูแลสุขภาพอย่างดี เพราะประชาชนจะได้รับการดูแลสุขภาพฟรีจากรัฐบาล หรือมีค่าใช้จ่ายต่ำในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย อีกทั้งยังมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในกรณีว่างงาน เพราะปัญหาอาชญกรรมที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้นักเรียนของประเทศนิวซีแลนด์สามารถโฟกัสในเรื่องเรียนได้อย่างเต็มที่ และ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนได้อยากสบายใจอีกด้วย นักเรียนเรียนที่นิวซีแลนด์จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชนชาติ และวัฒนธรรม คนนิวซีแลนด์เป็นคนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายๆ สบายๆ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง อีกทั้งรัฐบาลออกระเบียบบังคับให้มี Code of Practice for Pastoral Care เพื่อให้ทางโรงเรียนหรืออาจารย์ผู้ดูแลมีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลนักเรียนต่างชาติ […]