ทำไมต้องเรียนที่ชายล้วน ??

โรงเรียนสำหรับนักเรียนชายล้วน มุ่งเน้นที่จะดึงศักยภาพ ความสามารถของเด็กหนุ่มให้ดีขึ้น รวมไปถึงการเติบโตไปเป็นชายหนุ่มที่มีคุณธรรม สร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ ค้นพบตัวตนของตัวเอง เมื่อวันใดที่จบการศึกษาแล้ว สามารถรับมือกับ โลกยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันเพียงปลายนิ้ว สรุปเป็นเหตุผลง่ายๆดังต่อไปนี้

1.มีความเข้าใจในตัวเด็กผู้ชาย

 • โรงเรียนจะให้ความสำคัญกับ สติปัญญา ร่างกาย สังคมและอารมณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • ร่วมยินดีและให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายต่อเด็กผู้ชาย
 • มีกลยุทธ์การสอนที่เน้นการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่โตเต็มที่
 • เข้าใจความแตกต่างและความซับซ้อนระหว่างวัยของเด็กวัยประถมกับวัยมัธยม
 • มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความต้องการและแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล ด้วยความหยืดหยุ่น
 • กระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยดนตรีและกีฬา
 • รับฟังความรู้สึกในยามอ่อนแอของเด็ก
 • ส่งเสริมความสามารถในการโต้ตอบกับเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในกรณีที่เด็กไม่มีความกล้าแสดงออก

2. สร้างผู้ชายที่ดีไปสู่สังคม

 • โรงเรียนมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จด้วยความเอาใจใส่
 • ช่วยให้เด็กแต่ละคนมีเป้าหมายในการเลือกทางเลือกที่ดี มีความรับผิดชอบและใช้ชีวิตที่มีเกียรติ
 • สอนให้มีความมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์และมีรากฐานทางจริยธรรมที่แข็งแกร่ง
 • ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเป็นคนดีในทุกแง่มุม รวมถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม
 • มีโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการบริการ ที่สนับสนุนให้นักเรียนทำงานภายในชุมชนมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

3. รู้ว่าเด็ก ๆ กำลังพัฒนาและเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปจากเด็กผู้หญิง

 • เข้าใจความแตกต่างของสมองระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง ต้องปรับวิธีการสอนให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่รองรับกับความต้องการของเด็กผู้ชาย

4. สอนในทิศทางที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ดีที่สุด

 • ครูผู้สอนเข้าใจและสนุกไปกับอารมณ์ขันของเด็กๆ เข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ดึงดูดให้เด็กๆสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงศักยภาพของเด็กออกมา จึงเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น
 • ครูผู้สอนจะเตรียมบทเรียนและวางแผนการสอนโดยคำนึงถึงความสนใจและความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก
 • มีเทคนิคจูงใจในการสอน เช่นมีกิจกรรมภาคสนาม มีอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

5. ช่วยให้เด็ก ๆ ค้นพบและสำรวจศักยภาพของตัวเอง

 • โดยเน้นความสำคัญของวิชาต่างๆภายในหลักสูตรของโรงเรียนและให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรรค์ จินตนาการ
 • พัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • ปลุกความกล้าหาญให้ทำกิจกรรมที่ยากและท้าทายภายใต้การดูแลความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

6. ความเป็นพี่น้องเป็นน้องและเพื่อนรักอันยาวนาน

 • การใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงที่เรียน ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างเพื่อนและคณาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เด็กมีต่อโรงเรียน
 • ความสัมพันธ์เชิงบวก ความไว้วางใจกับครูสำคัญสำหรับการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ
 • ความสัมพันธ์อันดีนี้ เชื่อมโยงไปถึงศิษย์เก่าที่จะสนับสนุนกันและกันต่อไปในอนาคต

4 โรงเรียนมัธยมชายล้วนสุดคูลในนิวซีแลนด์ !!