Visa และค่าทำเนียมวีซ่า

การเดินทางไปต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องขออนุญาติเจ้าของประเทศในการเข้าประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง เช่นท่องเที่ยว ทำงาน หรือเพื่อการศึกษา แต่ละประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 • Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 • Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจหรือเรื่องงานมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 • Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุกิจการค้าในประเทศนั้นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 • Temporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีเอกสารจ้างงานจากหน่วยงานในประเทศนั้น ระบุ ตำแหน่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน การขอวีซ่าประเภทนี้จะใช้เวลาการขอนานกว่าวีซ่าอื่นๆ
 • On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 • Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้นๆ สามารถเดินทางมาและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้
 • Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามแต่ทางสถานทูตจะระบุมา และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศในแต่ละวันโดยสามารถเช็คค่าธรรมเนียมล่าสุดจากเว็ปไซด์ของสถานทูตได้ตามนี้

 • วีซ่าอเมริกา USA

  160 USD ขึ้นอยู่กับค่าเงินดอล์ล่าในแต่ละวัน โดบประมาณ 5,600 บาท
  (อัตราแลกเปลี่ยน คิดที่ 35 บาทต่อ 1 $US)

กระนั้นประเทศไทยก็สามารถไปในหลายๆ ประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า แต่ระยะเวลาที่อยู่ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไป ขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2558 จาก กรมการกงสุล)

อาร์เจนตินา (90 วัน)บาห์เรน * (14 วัน)บราซิล (90 วัน)บรูไน * (14 วัน)
กัมพูชา (14 วัน)ชิลี (90 วัน)เอกวาดอร์ * (90 วัน)จอร์เจีย * (90 วัน)
ฮ่องกง (30 วัน)อินโดนีเซีย * (30 วัน)ญี่ปุ่น* (15 วัน)สาธารณรัฐเกาหลี (90 วัน)
ลาว (30 วัน)มาเก๊า (30 วัน)มองโกเลีย (30 วัน)มาเลเซีย * (30 วัน)
มัลดีฟส์ * (30 วัน)ปานามา* (180 วัน)เปรู (90 วัน)ฟิลิปปินส์ * (30 วัน)
รัสเซีย (30 วัน)เซเชลส์ * (30 วัน)สิงคโปร์ * (30 วัน)แอฟริกาใต้ * (30 วัน)
ตุรกี * (30 วัน)วานูอาตู * (90 วัน) เวียดนาม (30 วัน)เมียนมาร์ (14 วัน) **

 

หมายเหตุ
1.) * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2.) ** หมายถึง เฉพาะการเดินทางเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเท่านั้น

3.) เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4.) ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5.) รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6.) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7.) ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล 25 พฤษภาคม 2560